Arbetsmiljöpolicy

KONTORSSTÄDNING AB


Mål

Skapa förutsättningar för medarbetarna att trivas på jobbet i en säker miljö.

Syfte
Arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbets- miljön och ingå som en naturlig del i allt dagligt arbete.

Omfattning
 
- En god arbetsmiljö ser vi som ett viktigt konkurrens- medel och är därmed en strategisk fråga för företaget.

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska integreras med våra rutiner för kvalitets- och miljöledningsfrågor.

- Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimi- krav. Det ligger i företagets intresse att upprätthålla en standard enligt kraven för en god arbetsmiljö.

- K-städ har ansvar för att åstadkomma en säker och stimulerande arbetsmiljö. Våra medarbetares delaktighet och medverkan är nödvändiga inslag för att ta till vara vunnen erfarenhet och tekniskt kunnande. Arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal är forum för detta.

- K-städ arbetar efter beslutade värderingar.

- Arbetsmiljöfrågor, såsom sjukfrånvaro, arbetsskador, friskvård, rehabilitering, kompetensut- veckling och personalomsättning utvärderas regel- bundet av vid Ledningens genomgång